وام صندوق پس انداز
 

الف - شرايط اخذ وام صندوق پس انداز

وام صندوق پس انداز از محل 6% صندوق پس انداز كه در فيش حقوق همه ماهه پرسنل دانشگاه كسر مي شود و همچنين 4% ذخيره اي كه همه ماهه معادل وجه كسر شده از هر كارمند و عضو هيات علمي ذخيره مي گردد پرداخت مي شود و در شرايطي به متقاضي تعلق مي گيرد كه اولاٌ كارمند و يا عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه باشد ( عضو اين صندوق باشد ) و ثانياٌ داراي يك سال و نيم سابقه رسمي تمام وقت در دانشگاه بوده و ثالثاٌ دو سوم وام قبلي ايشان در صورت بدهي به دانشگاه مسترد شده باشد .           

 اين وام در چندين مرتبه در طول مدت خدمت پرسنل طبق آخرين بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و در صورت وجود اعتبار وام دانشگاه و بر اساس اولويت تقاضا به آنها تعلق خواهد گرفت .

ب - مدارك وام صندوق پس انداز

جهت اخذ وام صندوق پس انداز متقاضي بايد مدارك زير را تهيه نمايد:

1 - ارائه درخواست اخذ وام صندوق پس انداز در سايت مربوطه

2 - تائيديه كمسيون وام دانشگاه

3-  پرينت فرم وام صندوق پس انداز وتكميل به همراه ثبت امضاهاي مربوطه

4– يك برگ چك با ظهر نويسي ضامن مربوطه جهت ضمانت به مبلغ اصل وام منهاي سرمايه صندوق پس انداز متقاضي
 
 ( وام گيرنده كارمند بايد ضامن كاركنان و وام گيرنده هيات علمي بايد ضامن هيات علمي داشته باشد و ضامن متقابل ممنوع مي باشد )

وام صندوق پس انداز مطابق آخرين بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با نرخ كارمزد 2% براي كاركنان غير عضو هيات علمي و همچنين اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه حداكثر مبلغ 000/000/150 ريال مي باشد . كه حداكثر در پنج سال شمسي قسط بندي خواهد شد و اين در شرايطي است كه سن وام گيرنده از شصت سال و سنوات استخدامي و بيمه اي ايشان از سي سال تجاوز ننمايد. ( كارمزد دو درصدي اين وام از اصل مبلغ وام كسر خواهد شد )

لازم به ذكر است مبلغ و قسط بندي وام صندوق پس انداز مطابق جدول زير مي باشد:

رديف

مدت سابقه خدمت

مبلغ وام

اقساط

1

يك ونيم تـــــــا دو سال

جهار برابر آخرين حكم كارگزيني

30

2

دو تـــــــا سه سال

شش برابر آخرين حكم كارگزيني

30

3

سه تـــــــا چهار سال

هشت برابر آخرين حكم كارگزيني

38

4

چهار تـــــــا پنج سال

ده برابر آخرين حكم كارگزيني

38

5

پنج تـــــــا شش سال

دوازده برابر آخرين حكم كارگزيني

48

6

شش تـــــــا هفت سال

چهارده برابر آخرين حكم كارگزيني

54

7

هشت سال به بالا

شانزده برابر آخرين حكم كارگزيني

60

 

بايد متذكر شويم كه اين وام حداكثر در شصت قسط و به مبلغ 000/000/150 مطابق آخرين بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي ارائه مي گردد . 
 
 دريافت مابه تفاوت وام مزبور منوط به پرداخت سه ، پنجم اقساط از نظر زماني و ريالي خواهد بود.
 
 
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
 
 
 
ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

Design by: Asgharzadeh & Mehrnazar
Powered by DorsaPortal