وام خرید مسکن
 

 

الف - شرايط اخذ وام خريد مسكن

وام خريد مسكن در شرايطي به متقاضي تعلق مي گيرد كه اولاٌ داراي پنچ سال سابقه رسمي تمام وقت در دانشگاه بوده و ثانياٌ منزل مسكوني با سند شش دانگ بلامعارض طبق نظر كارشناس حقوقي و عمراني دانشگاه خريداري نمايد و بايد به اطلاع برسانيم كه سند منزل خريداري شده تا منقضي شدن مدت وام در رهن دانشگاه باقي خواهد مانده و چك وام در وجه فروشنده صادر خواهد شد كه توسط كارشناس حقوقي دانشگاه در دفترخانه اسنادرسمي مربوطه و بعد از ترهين ملك به ايشان تحويل خواهد شد.             

 اين وام تنها يك بار در طول مدت خدمت پرسنل طبق آخرين بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و در صورت وجود اعتبار وام دانشگاه و بر اساس اولويت تقاضا به متقاضي تعلق خواهد گرفت و در صورتي كه پرسنل وام تعمير مسكن و يا وام رهن مسكن بدهكار باشند مانده اصل بدهي اين وامها از وام خريد مسكن كسر خواهد شد.

لازم به ذكر است چنانچه زن وشوهر هر دو از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامي باشند ميتوانند سند ملك را به صورت سه دانگ ، سه دانگ ارائه دهند ولي طبق بخشنامه درصورتي كه هر دو بخواهند از وام خريد مسكن استفاده نمايند به يك نفر از آنها تنها يك دوم وام خريد مسكن تعلق خواهد گرفت.

ب - مدارك وام خريد مسكن

جهت اخذ وام خريد مسكن متقاضي بايد مدارك زير را تهيه نمايد:

1 – ارائه درخواست اخذ وام خريد مسكن در سايت مربوطه

2 – تائيديه كمسيون وام دانشگاه

3 -  پرينت فرمهاي وام خريد مسكن در سه نسخه مشابه وتكميل به همراه ثبت امضاهاي مربوطه

4 – پرينت فرم ارزيابي ملك و تائيديه كارشناس محترم عمراني دانشگاه

5 - يك سري فتوكپي شناسنامه و كارت ملي از فروشنده ملك

6 - يك سري فتوكپي شناسنامه و كارت ملي ازخريدار ملك

7 - فتوكپي مبايعه نامه خريد ملك

8 - يك سري فتوكپي از سند ملك خريداري شده قبل از بنام شدن

9 - يك برگ چك با ظهر نويسي دونفر ضامن جهت ضمانت به مبلغ اصل و سود وام

10 – سفته با ظهر نويسي دو نفر ضامن جهت ضمانت به مبلغ سود وام متعلقه

(وام گيرنده كارمند بايد ضامن كاركنان و وام گيرنده هيات علمي بايد ضامن هيات علمي داشته باشد و ضمانت متقابل ممنوع مي باشد)

وام خريد مسكن مطابق آخرين بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با نرخ كارمزد 12% براي كاركنان غير عضو هيات علمي دانشگاه مبلغ    000/000/300 ريال و براي اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه مبلغ000/000/150 ريال و حداكثر در پانزده سال شمسي قسط بندي خواهد شد و اين در شرايطي است كه سن وام گيرنده از شصت سال و سنوات استخدامي و بيمه اي ايشان از سي سال تجاوز ننمايد.

 لازم به ذكر است چنانچه اعضاء هيات علمي دانشگاه مجوز وام خريد مسكن بانك ملي را از سازمان مركزي دانشگاه آزاد اخذ نمايند مبلغ 000/000/600 ريال هم مي توانند از اين بانك (موضوع توافق نامه مورخ 18/12/92  با پرداختي 30% هيات علمي در سال از سال 1393 به بعد تحد عنوان وام تعمير و تجهيز مسكن) دريافت كنند . براي اخذ اين وام اعضاء هيات علمي بايد پس از تائيد درخواست خود توسط رياست محترم دانشگاه به كارگزيني هيات علمي جهت ارسال نامه به سازمان مركزي براي معرفي به بانك ملي ايران مراجعه بنمايند. مدارك و مراحل بعدي اخذ اين دو وام توسط بانك واگذارنده به اطلاع خواهد رسيد.

به اطلاع اعضاء محترم هيات علمي كه متقاضي وام خريد مسكن از بانك ملي با مجوز سازمان مركزي مي باشند مي رساند كه چنانچه اين افراد بخواهند وام خريد مسكن بانك ملي و دانشگاه را يكجا دريافت بنمايند بايد پس از اخذ مجوز از سازمان مركزي و كمسيون وام دانشگاه مراحل اخذ هر دو وام را به صورتي انجام دهند كه اول سند ملك در رهن بانك در آيد و بعد از آن در رهن دانشگاه برود چون بانك وام دهنده تحت هيچ عنوان رهن دوم قبول      نمي نمايد
     
 
 
 
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
 
 
 
ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

Design by: Asgharzadeh & Mehrnazar
Powered by DorsaPortal